شرح دوره

این دوره کوتاه مدت، کاربردی ۱۲ ساعته است. محتویات این دوره در ۲ بخش، شامل امور اجرایی و امور قراردادی به تفکیک ارائه می گردد. در این دوره به شرح وظایف دفتر فنی امور پیمانکاری پرداخته خواهد شد.

واجدین شرایط ثبت نام دوره

  • سازندگان ساختمان های شهری
  • مجریان ذیصلاح شامل کاردان ها و کارشناسان که دارای پروانه مجری گری از سازمان نظام مهندسی می باشند
  • دانش آموختگان رشته مهندسی عمران جهت کار در دفاتر فنی و مهندسی
  • مهارت آموزانی که دوره های پیش نیاز این دوره را طبق برنامه درسی گذرانده اند

مهارت هایی که در پایان دوره توسط مهارت آموزان کسب خواهد شد به شرح ذیل می باشد

آشنایی با شرح وظایف کارشناسان فنی مربوط به اجرائیات و امور اجرایی فنی

آشنایی با شرح وظایف کارشناسان فنی مربوط به امور قرار دادی

آشنایی با اسناد و مدارک پیمان، ارکان و عناصر اصلی

آشنایی با کنترل مدارک فنی و تهیه نقشه های کارگاهی

آشنایی با مدیریت مسائل پیمانکاران در دفتر فنی اجرا

آشنایی با ….. اخذ تاییدات از نظارت و چک لیست های ساختمانی

آشنایی با مستندسازی فنی و مهندسی پروژه و تهیه صورت جلسات کارگاهی

آشنایی با تهیه صورت وضعیت کارکرد و دوره ای و مکاتبات فنی-حقوقی پروژه

مهارت آموزان موظفند که به همراه مدرس، پروژه ای را در پایان دوره آموزشی تهیه و تحویل دهند.

 

 

دوره های کوتاه مدت کاربردی

دوره های کاربردی مرتبط با این دوره