توانایی انجام نصب و طراحی شبکه های محدود و کوچک در ادارات و شرکت ها، پیکربندی TCP/IP، پیکر بندی IPx/SPX و دیگر پروتکل های و Routing، انجام LAN Switching و …

(پایان دوره: Config عملی سوئیچ)

برای ثبت نام از طریق اینترنت کلیک کنید