این دوره برای همه متقاضیانی که کار با کامپیوتر در محیط کار یا زندگی روزمره تاثیر دارد یا میخواهند در زمینه تایپ سریع یا تایپ ده انگشتی مهارت کسب کنند، مفید خواهد بود